Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

mRNA - Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs na wsparcie komercyjnych badań klinicznych z wykorzystaniem technologii RNA

Rozwój leków opartych na kwasach nukleinowych (RNA i DNA) to obecnie jeden z najbardziej obiecujących trendów współczesnej biotechnologii.

Konkurs ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa epidemiologicznego państwa i profilaktyki chorób zakaźnych. Stanowi jednocześnie odpowiedź na aktualne potrzeby systemu ochrony zdrowia, związane ze zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2.

Zakres działań objętych konkursem to opracowanie innowacyjnego rozwiązania w obszarze produktów leczniczych, służących poprawie bezpieczeństwa epidemiologicznego Polski, możliwego do wdrożenia we własnej działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz na usługi doradcze.

Działania podejmowane w ramach Projektu powinny zakładać opracowanie i doprowadzenie do co najmniej I fazy badań klinicznych polskiej szczepionki mRNA, a w dalszej perspektywie skomercjalizowanie wyników tych prac oraz osiągnięcie możliwości produkcyjnych szczepionek mRNA na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (poprzez stworzenie pilotażowej linii produkcyjnej służącej B+R).

Oczekiwanym rezultatem konkursu jest przyspieszenie rozwoju na terenie Polski innowacyjnych szczepionek i terapii opartych o RNA oraz udostępnienie ich pacjentom.

Nabór adresowany jest do przedsiębiorstw (Wnioskodawców jednopodmiotowych) oraz przedsiębiorstw (Liderów Konsorcjum), występujących w konsorcjum z takimi podmiotami jak:

  • uczelnie wyższe;
  • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
  • PAN;
  • instytuty naukowe PAN;  
  • instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe;
  • podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
  • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
  • podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
  • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego;
  • podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe – jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

Wnioskodawcy muszą w ramach swojej działalności prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, posiadać osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Środki finansowe przeznaczone na konkurs: 300 mln zł

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków w systemie trwa od dnia 10 maja 2021 r. od godziny 12:00 do dnia 20 lipca 2021 r. do godziny 12:00, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: komercyjne@abm.gov.pl

Webinarium  dot. zasad ubiegania się o dofinansowanie

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium organizowanym przez Agencję Badań Medycznych: 

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-i-szkolenia/16,quotZasady-ubiegania-sie-o-dofinansowanie-na-komercyjne-badania-kliniczne-w-konk.html

 

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu ABM/2021/5 na komercyjne badania kliniczne na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA (ABM/2021/5), zapraszamy Państwa do udziału w webinarium organizowanym przez Agencję Badań Medycznych.

Webinarium będzie miało charakter informacyjny w zakresie założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków.

Jego celem będzie upowszechnienie wiedzy niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie projektów komercyjnych badań klinicznych w obszarze technologii RNA.

Liczba uczestników jest ograniczona do 50 osób – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

Na adres mailowy podany w formularzu otrzymają Państwo link do spotkania.

Udział w szkoleniu będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszej rejestracji.  Prosimy o dokładne zapoznanie się z komunikatami wyświetlanymi w trakcie rejestracji oraz po jej wykonaniu. Dopiero otrzymanie maila z potwierdzeniem zapisu na dane szkolenie jest jednoznaczne z tym, że rejestracja przebiegła prawidłowo i znaleźli się Państwo na liście jego uczestników.