Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

 • Administratorem danych osobowych jest RD Badania Kliniczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jana III Sobieskiego 66/47, 02-930 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000712621, NIP 521-380-83-84, REGON 369183919.
 • Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na adres e-mail: biuro@rdbadania.pl
 • Podane dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • marketingowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez RD Badania Kliniczne Sp. z o.o. Podstawą działania jest zgoda na wykonanie usługi polegającej na realizacji umowy o świadczeniu usług prenumeraty oraz zamówień internetowych
 • RD Badania Kliniczne Sp. z o.o. zobowiązuje się, że nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom trzecim. Odbiorcą danych osobowych będzie jedynie instytucja upoważniona z mocy prawa.
 • Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż do czasu zakończenia świadczenia usług prenumeraty oraz zamówień internetowych.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, sprzeciwienia się przetwarzaniu danych przez RD Badania Kliniczne Sp. z o.o.
 • Mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w sposób opisany powyżej i udzielonej RD Badania Kliniczne Sp. z o.o. w każdej chwili.
 • Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego – jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usług.
 • Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
Translate »