Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Warunki uczestnictwa w szkoleniu „Perfekcyjny ośrodek badań klinicznych”

termin szkolenia: 23.01.2019 r.

Organizatorem szkolenia jest:
RD Badania Kliniczne Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 66/47
02-930 Warszawa

 • Koszt uczestnictwa wynosi 590 zł netto (725,70 zł brutto).
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie.
 • Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz fakturę pro forma.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze proforma.
 • Wpłaty należy dokonać na konto: 50 1140 2004 0000 3802 7735 6506
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu w terminie do dnia 9 stycznia 2019 r., za zapłatą opłaty manipulacyjnej w wysokości 90 PLN + 23% VAT za każde anulowane zgłoszenie. Rezygnację składa się poprzez wysłanie informacji e-mail na adres: biuro@rdbadania.pl pod rygorem nieważności.
 • W przypadku rezygnacji po dniu 9.01.2019 r. pobierane jest 100% opłaty za udział bez względu na termin wysłania formularza zgłoszeniowego.
 • Nieodwołanie zgłoszenia lub nie wzięcie udziału w Szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Odwołanie zgłoszenia wymaga zachowania formy pisemnej.
 • Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w Szkoleniu może wziąć udział inna osoba z firmy/organizacji Zgłaszającego, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Szkolenia, miejsca odbycia Szkolenia oraz do jego odwołania.

Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, adresu e-mail oraz numeru telefonu, miejsca zatrudnienia, niezbędnym do realizacji szkolenia organizowanego przez RD Badania Kliniczne Sp. z o.o., pt. Perfekcyjny Ośrodek Badań Klinicznych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1) (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest RD Badania Kliniczne Sp. z o.o. (dalej: RD Badania Kliniczne) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana III Sobieskiego 66/47;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody;
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez RD Badania Kliniczne w celu i przez okres niezbędny do realizacji szkolenia, w tym: rejestracji uczestników, sprawdzenia obecności, dystrybucji materiałów, dokumentowania i podsumowania szkolenia;
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Translate »