Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

ABM logo  - 100 mln zł dla naukowców na badania head-to-head

100 mln zł dla naukowców na badania head-to-head

Agencja Badań Medycznych ogłosiła nowy konkurs na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych. Wnioski można składać od 11 lipca.

Postęp naukowy ostatnich lat związany jest z pojawieniem się na rynku wielu różnych technologii medycznych, które mogą mieć zastosowanie w ramach leczenia tej samej jednostki chorobowej, co z jednej strony rozszerza możliwości terapeutyczne wielu chorób – z drugiej jednak stawia przed decydentami i klinicystami trudne zadanie oceny i wyboru najskuteczniejszej terapii w danym wskazaniu.

Zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach (ang. Evidence-Based Medicine, EBM), wybór terapii stosowanej w praktyce klinicznej powinien być podejmowany w oparciu o wiarygodne, wysokiej jakości dane kliniczne, pozyskane w pierwszej kolejności z badań umożliwiających bezpośrednie porównanie skuteczności i bezpieczeństwa alternatywnych opcji terapeutycznych, tj. badań typu head-to-head.

– Rosnąca liczba dowodów naukowych sprawia, że coraz częściej w terapii chorób możliwe staje się zastosowanie kilku alternatywnych wobec siebie metod terapeutycznych. Nie zawsze jednak dysponujemy danymi, które mogą nam pomóc w obiektywnej ocenie, która z dopuszczonych i już stosowanych różnych form terapii jest w danym wskazaniu bardziej efektywna, bardziej bezpieczna czy bardziej opłacalna – tak dla pacjenta, jak i dla systemu zdrowia. Nie dotyczy to tylko porównania różnych form farmakoterapii w danym wskazaniu, ale między innymi zestawienia dwóch różnych metod zabiegowych czy też metody zabiegowej z farmakoterapią lub innym rodzajem leczenia zachowawczego. Wyniki tego rodzaju analiz porównawczych finansowanych ze źródeł niezależnych od podmiotów komercyjnych byłyby niezwykle przydatne dla środowiska medycznego, jak i dla instytucji odpowiedzialnych za finansowanie określonych świadczeń zdrowotnych – tłumaczy prof. dr hab. Marcin Moniuszko z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Wybrać najlepszą terapię

Głównym celem konkursu jest opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki, rehabilitacji lub profilaktyki w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych, a także zwiększenie wiedzy o najbardziej optymalnych klinicznie i kosztowo terapiach. Projekty składane w ramach Konkursu muszą posiadać status: niekomercyjnych badań klinicznych, dotyczących oceny skutków działania produktu leczniczego lub eksperymentów badawczych.

W ramach konkursu finansowane będą badania typu head-to-head, jako badania kliniczne porównujące skuteczność i bezpieczeństwo różnych produktów leczniczych. Dodatkowo po raz pierwszy będzie można uzyskać wsparcie finansowe ABM na badania dotyczące eksperymentów badawczych. Możliwe będzie porównywanie różnych procedur medycznych: diagnostycznych, leczniczych, profilaktycznych lub rehabilitacyjnych. Warto podkreślić, że ideą prowadzenia eksperymentów badawczych jest przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej przy zachowaniu szczególnej troski o bezpieczeństwo i najwyższych korzyści klinicznych dla biorących w nim udział pacjentów – tłumaczy Ewa Biłant, kierownik Działu Kontraktowania i Analiz ABM

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?

Nabór adresowany jest do podmiotów takich jak: uczelnie wyższe; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN;  instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, które podejmują możliwość realizacji projektów w postaci niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych.

– Wsparcie przez ABM badań typu head-to-head z pewnością przyczyni się do poprawy sytuacji pacjentów, przede wszystkim poprzez zwiększenie wiedzy naukowej o najlepszych produktach leczniczych i procedurach medycznych charakteryzujących się najwyższą skutecznością kliniczną, bezpieczeństwem stosowania, a tym samym przyczyni się do zwiększenia dostępności do najlepszych możliwości terapii, poprawy standardów leczenia i jakości opieki nad chorymi – podkreśla Ewa Biłant, kierownik Działu Kontraktowania i Analiz ABM

Planowany termin składania wniosków

11 lipca 2022 r. – 20 października 2022 r.

Sposób składania wniosków

Wnioski będzie można składać za pomocą systemu teleinformatycznego ABM, wypełniając formularz wniosku w języku polskim lub angielskim.

Więcej https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1555,Agencja-Badan-Medycznych-oglasza-konkurs-na-badania-head-to-head.html