Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Skąd mamy Państwa dane? Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa,
 2. od podmiotu, który zawarł z RD Badania Kliniczne Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
 3. od partnera/podmiotu trzeciego współpracującego z RD Badania Kliniczne Sp. z o.o., który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,
 4. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Kto jest administratorem Państwa danych?

RD Badania Kliniczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („RD Badania Kliniczne”), pod adresem ul. Jana III Sobieskiego 66/47, 02‑930 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000712621, NIP: 5213808384, numer REGON: 369183919, tel.: +48 793 550 210, e‑mail: biuro@rdbadania.pl.

Jakie dane przetwarzamy? RD Badania Kliniczne przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe;
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
 3. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on‑line;
 4. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług RD Badania Kliniczne (np. o usługach RD Badania Kliniczne, z których korzystali Państwo wcześniej).

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z RD Badania Kliniczne,
 3. w celu wykonania umowy zawartej z RD Badania Kliniczne na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na RD Badania Kliniczne, np. wystawienia faktury lub rachunku,
 5. w celach marketingowych produktów i usług RD Badania Kliniczne, w celu marketingu podmiotów trzecich, w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe (wywiady osobiste).

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z RD Badania Kliniczne, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną RD Badania Kliniczne w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e‑mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez RD Badania Kliniczne jest legalne.

Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu +48 793 550 210 lub e‑mailowo pod adresem biuro@rdbadania.pl.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. zawarcie i wykonanie umowy z RD Badania Kliniczne,
 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na RD Badania Kliniczne (np. wystawienie faktury),
 3. prawnie uzasadniony interes RD Badania Kliniczne (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z RD Badania Kliniczne na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
 4. wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi RD Badania Kliniczne współpracuje („Partnerzy RD Badania Kliniczne”), by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom RD Badania Kliniczne, na których Państwo się zgodzą. Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać. Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od RD Badania Kliniczne dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług RD Badania Kliniczne mogą Państwo wnieść sprzeciw. Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane? Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z RD Badania Kliniczne lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić RD Badania Kliniczne i jakie mogą być podnoszone wobec RD Badania Kliniczne. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z RD Badania Kliniczne lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić RD Badania Kliniczne i jakie mogą być podnoszone wobec RD Badania Kliniczne. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z RD Badania Kliniczne na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez RD Badania Kliniczne?

Obecnie takie skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa).

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).