Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne: 

Art. 1

Niniejszy „Regulamin” został wydany przez firmę RD Badania Kliniczne Sp. z o.o., wydawcę czasopisma „Badania Kliniczne” i właściciela strony internetowej www.badaniaklinicznepolska.pl, z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 66/47, NIP: 521-380-83-84 

Art. 2

Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawieranych między RD Badania Kliniczne Sp. z o.o., a osobami fizycznymi (w tym konsumentami, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (zwanymi dalej również: „Klientami”) za pośrednictwem witryny internetowej https://www.badaniaklinicznepolska.pl (zwanej dalej również „Serwisem”, prowadzonej przez RD Badania Kliniczne Sp. z o.o. (zwanej dalej również: „Wydawcą”).

Art. 3

Oferta Wydawcy 
1. Za pośrednictwem Serwisu Klienci mogą, zawrzeć umowę pozwalającą im:
1) zakupić pozycje wydawnicze Wydawcy, a w szczególności prenumeratę czasopisma „Badania Kliniczne”, zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej.
2) uzyskać bezpłatnie dostęp online do elektronicznej wersji wybranych Artykułów pochodzących z czasopisma „Badania Kliniczne”.
3) uzyskać bezpłatnie dostęp online do elektronicznej wersji pozostałych treści publikowanych w Serwisie.

2. Oprócz części I Regulaminu zatytułowanej „Postanowienia ogólne” w stosunku do umów, o których mowa:
1) w art. 3 ust. 1 pkt 1 powyżej zastosowanie ma część II: „Regulamin sprzedaży”;
2) w art. 3 ust. 1 pkt 2 powyżej zastosowanie ma część III: „Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi dostępu do artykułów pochodzących z czasopisma „Badania Kliniczna”.

Art. 4

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
1) komputer typu PC, Laptop; Tablet, Smartfon
2) dostęp do Internetu;
3) zainstalowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej albo Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari.

Art. 5

Procedura składania zamówienia rocznej prenumeraty czasopisma Badania Kliniczne”
Aby złożyć zamówienie w Serwisie należy wykonać następujące kroki:
1) przejść do zakładki „prenumerata”
2) wypełnić odpowiednie pola formularza podając wymagane dane
3) zaakceptować warunki regulaminu Serwisu;
4) wybrać formę płatności;
5) dokonać płatności.

Art. 6

Formy płatności
Serwis oferuje następujące formy płatności: 
1) Przelewem bankowym na podstawie faktury proforma/faktury VAT, którą Wydawca wystawia i wysyła na adres e-mail zamawiającego.

Art. 7

Ochrona danych osobowych
1. RD Badania Kliniczne Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego Serwisu. Rejestrując się w Serwisie Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z  zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Usunięcia danych można dokonać poprzez kontakt z administratorem Serwisu na adres e-mail biuro@rdbadania.pl.
3. Brak akceptacji Regulaminu Serwisu, a tym samym zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.
4. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych RD Badania Sp. z o.o. nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji zamówienia.

Art. 8

Prawa autorskie
RD Badania Sp. z o.o. oświadcza, że wszystkie Pozycje wydawnicze przeznaczone do sprzedaży w Serwisie oraz Artykuły dostępne w wersji elektronicznej, chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), których naruszenie grozi odpowiedzialnością cywilną jak i karną.

Art. 7

Newsletter
Każdy odwiedzający Serwis ma możliwość zaprenumerowania bezpłatnego elektronicznego newslettera zawierającego aktualności rynkowe, a także informacje o nowościach wydawniczych i promocjach oraz informacje handlowe przesyłane w imieniu Wydawcy lub podmiotów trzecich. Subskrybent może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez skorzystanie z linku znajdującego się w treści newslettera, a także poprzez kontakt z administratorem na adres e-mail: biuro@rdbadania.pl. Adresy e-mail subskrybentów nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Art. 8

Dostęp do Serwisu
1. Dostęp do Serwisu jest możliwy w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem:
1) okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Klient;
2) okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej);
3) okresów konserwacji sprzętu i oprogramowania, nie więcej jednak niż łącznie 12 godzin miesięcznie.
2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

Art. 9

Reklamacje
1. Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące zakupionych Pozycji wydawniczych oraz świadczenia przez Wydawcę dostępu online do wybranych Artykułów.
2. Składanie reklamacji odbywa się:
1) drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@rdbadania.pl;
2) w formie pisemnej na adres siedziby Wydawcy.
3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut spełnienia świadczenia przez Wydawcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
4. Z zakresu reklamacji wyłączone są następujące wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Serwisu, a wynikające:
1) z błędów lub pomyłek Klienta;
2) z nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych;
3) z działalności podmiotów trzecich, za których działania Wydawca nie odpowiada.
5. Zgłoszenie reklamacyjne winno określać dane Klienta oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, chyba, że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Wydawca zwróci się do Klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie od daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta.
7. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Wydawca informuje o tym Klienta, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

Art. 10

Koszty dostępu do Internetu
Koszty wynikające z posługiwania się przez Klienta środkami porozumiewania się na odległość celem skorzystania z oferty Serwisu ponosi klient, zgodnie z treścią umowy zawartej przez niego z podmiotem udostępniającym taki środek komunikowania się.

Art. 11

Inne postanowienia 
1. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Serwisie, składa ofertę zawarcia umowy z RD Badania Kliniczne Sp. z o.o., na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w witrynie Serwisu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa; a w szczególności: Kodeks Cywilny, Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Ustawa o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej, tj. z dniem 1 marca 2018 roku i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z RD Badania Kliniczne Sp. z o.o.

II. Regulamin sprzedaży:

Art. 12

Ceny
Wszystkie ceny Pozycji wydawniczych w Serwisie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT lub są z niego zwolnione, przy czym przy każdej Pozycji wydawniczej znajduje się stosowna informacja na ten temat. Ceny znajdujące się przy Pozycjach wydawniczych w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne.

Art. 13

Dostawa 
1. Pozycje wydawnicze dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym.
2. Kupione Pozycje wydawnicze wysłane są w terminie 3 dni roboczych od otrzymania płatności.
3. Wydawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie leżące po stronie operatorów pocztowych.
4. Koszty dostawy są wliczone w cenę zamówienia, chyba że zamówienie dotyczy opcji niestandardowych. Wówczas Klient uzgodni z Wydawcą ewentualne koszty dostawy.
5. Wydawca realizuje również zamówienia dla Klientów poza granicami Polski.

Art. 14

Faktury
Faktura VAT wystawiana jest do każdego zamówienia i wysyłana pocztą elektroniczną na podany przy zamówieniu adres elektroniczny. Na prośbę Klienta, fakturę VAT wysyłamy również pocztą tradycyjną.

Art. 15

Prawo odstąpienia
1. Klient może dokonać zwrotu zakupionych Pozycji wydawniczych, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. W przypadku zwrotu Pozycji wydawniczych, niezwłocznie po ich otrzymaniu, Wydawca zwróci Klientowi koszty poniesione w związku z ich zamówieniem.

III. Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi dostępu do artykułów pochodzących z czasopisma „Badania Kliniczne”

Art. 16

Dostęp online 
1. Niniejsza część Regulaminu zatytułowana „Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi dostępu do artykułów pochodzących z czasopisma „Badania Kliniczne” zwana dalej „Regulaminem dostępu online” reguluje zasady świadczenia usługi dostępu online do wybranych przez Wydawcę artykułów pochodzących z wydawanego przez niego czasopisma „Badania Kliniczne” (wcześniej i dalej zwanych również: „Artykułami”).
2. Regulamin dostępu online stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Podmiotem świadczącym opisane w Regulaminie dostępu online usługi drogą elektroniczną jest RD Badania Kliniczna Sp. z o.o.
4. Artykuły stanowią własność intelektualną Wydawcy bądź Wydawca jest uprawniony do ich wykorzystywania na podstawie stosownych licencji.

Art. 17

Procedura uzyskiwania dostępu
1. Uzyskanie dostępu do Serwisu, stanowiącego bazę danych zawierającą wybrane Artykuły, możliwy po bezpłatnej rejestracji w Serwisie.
2. Klient podaje adres e-mail (będący jednocześnie loginem) oraz ustala hasło umożliwiające logowanie do Serwisu.
3. Artykuły mogą być publikowane w Serwisie w całości lub jedynie ich fragmenty, według uznania Wydawcy.

Art. 19

Logowanie
1. Wejście do Serwisu następuje po każdorazowym zalogowaniu się przy pomocy posiadanego loginu i hasła.
2. Klient winien dochować należytej staranności w celu zapisania (zapamiętania) zarówno loginu jak i hasła, przy czym informacje o tych danych nie powinny być dostępne dla osób trzecich, aby uniemożliwić im nieuprawniony dostęp do Usługi.
3. W przypadku gdy Klient zapomni lub zagubi hasło, Wydawca umożliwia przydzielenie nowego hasła. 

Art. 20

Zakaz wprowadzania treści o charakterze bezprawnym
Klientom nie wolno wprowadzać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym. Zakaz obejmuje także wpisy i komentarze za pośrednictwem wtyczek pozwalających na dzielenie się informacjami w portalach społecznościowych oraz wstawianie komentarzy do treści w Serwisie.

Art. 21

Licencja Wydawcy dla Klienta
1. Uzyskanie przez Klienta dostępu do wybranych Artykułów za pośrednictwem Serwisu równoznaczne jest z udzieleniem przez Wydawcę (jako licencjodawcę) niewyłącznej, nieprzenaszalnej i jednostanowiskowej licencji, wyłącznie dla własnych potrzeb Klienta, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet.
3. Licencja jest nieodpłatna;
4. Na podstawie udzielonej Licencji Klient nie jest uprawniony do:
1) tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Serwisie;
2) rozpowszechniania informacji pobranych z serwera i Serwisu, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży, za wyjątkiem funkcji dodawania linków do portali społecznościowych,
3) umożliwiania dostępu do Artykułów osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim;
5) utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z serwera, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby;

ostatnia aktualizacja regulaminu: 15.09.2018 r.