Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

ABM logo  - 100 mln zł dla przedsiębiorstw na finansowanie innowacyjnych wyrobów medycznych

100 mln zł dla przedsiębiorstw na finansowanie innowacyjnych wyrobów medycznych

Agencja Badań Medycznych uruchomiła konkurs dedykowany przedsiębiorcom na finansowanie opracowania, oceny działania i oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych, na który przeznaczy 100 mln zł. Nabór wniosków trwa od 30 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Obecnie polski eksport wyrobów medycznych wart jest 2,4 mld euro. Jak podaje Urząd Patentowy w 2020 r. wydano 14 tys. patentów na wyroby medyczne i 8 tys. na leki, co pokazuje ogromny potencjał inwestycji w ten obszar. Analiza rynku biomedycznego wskazuje, że na terenie Polski funkcjonuje wiele podmiotów, m.in. o charakterze start-upów, które mają duży potencjał w kierunku rozwoju wyrobów medycznych, jednakże nie dysponują one wystarczającymi środkami umożliwiającymi sfinansowanie oceny działania i certyfikacji wymaganych regulacjami w celu wprowadzenia ich na rynek.

W ostatnim czasie środowisko medyczne pokłada duże nadzieje w wykorzystanie sztucznej inteligencji jako narzędzia umożliwiającego analizę zbiorów zarówno aktualnych, jak i  historycznych danych medycznych. AI może mieć szczególnie istotne znaczenie w odniesieniu do chorób trudnych w diagnozie i leczeniu, ze względu na ich zróżnicowany przebieg lub małe rozpowszechnienie, jak ma to miejsce w przypadku tzw. chorób rzadkich czy ultrarzadkich, a także chorób z obszarów m.in. onkologii, w ramach których prowadzona jest wieloetapowa diagnostyka obrazowa i molekularna oraz ocena efektów leczenia.

Tego typu sektorowe wsparcie dla rynku wyrobów medycznych jest precedensowe i nigdy dotąd nie miało miejsca w naszym kraju. W dalszej perspektywie, dzięki temu możliwe będzie skomercjalizowanie tych produktów i wprowadzenie ich na rynek. To może być nasza narodowa specjalność – podsumowuje Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu mogą być projekty znajdujące się w różnych fazach rozwoju – zarówno te będące w fazie pomysłu, jak i projekty wymagające przeprowadzenia tylko prac rozwojowych. Dofinansowaniu podlegają badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe. Niezależnie od fazy w której znajduje się Projekt w momencie jego rozpoczęcia, wyniki jego realizacji muszą zostać skomercjalizowane. Efektem realizacji projektu powinna być produkcja wyrobu i jego wprowadzenie do obrotu.

Narzędzia oparte o AI mają potencjał do wspierania personelu medycznego w podejmowaniu decyzji terapeutycznych, dlatego też wyroby medyczne oparte o sztuczną inteligencję w ramach przedmiotowego konkursu będą dodatkowo premiowane.

Drugim obszarem dodatkowo premiowanym w konkursie są wyroby medyczne z zakresu robotyki. Ta dynamicznie rozwijająca się dziedzina ma za zadanie ułatwienie pracy lekarzom wielu specjalności poprzez wspomaganie wykonywania czynności medycznych. Poza wykorzystywanymi już robotami chirurgicznymi, rehabilitacyjnymi czy wspomagającymi opiekę nad chorym obserwowane są pierwsze próby wykorzystania nanorobotów np. w obszarze diagnostyki, dostarczania leków czy mniej inwazyjnej chirurgii. Wraz z rozwojem nanotechnologii będzie następował proces intensywnego rozpowszechniania efektów tej dziedziny, które mogą skutkować potencjalnym wdrożeniem polskich wyrobów medycznych na rynki światowe.

Polepszenie jakości usług medycznych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów

Wsparcie rynku wyrobów medycznych w Polsce przez Agencję Badań Medycznych ma przyczynić się do poprawy sytuacji polskich pacjentów poprzez udostępnienie im nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia, a także ma na celu wzmocnienie współpracy instytucjonalnej i pozycji ośrodków klinicznych lub polskich podmiotów działających w obszarze wyrobów medycznych.

Otwieramy się dla biznesu, by dzięki wsparciu finansowemu ze strony państwa rynek wyrobów medycznych mógł się swobodnie rozwijać. Obserwujemy obecnie rosnący popyt na usługi medyczne, przy jednoczesnym niedoborze personelu medycznego. Inwestycja w nowe technologie medyczne przełoży się zatem nie tylko na bezpośredni dostęp pacjentów do najnowocześniejszych rozwiązań, ale także obniży koszty usług medycznych – podkreśla Prezes Agencji Badań Medycznych.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie: https://konkurs.abm.gov.pl/#/